Serial interfaces
Schnittstellen

PCI express Schnittstellen

Störfeste express Schnittstellen
ADDI-DATA

Standard express ADVANTECH


PCI Schnittstellen

Störfeste PCI galvanisch getrennt
ADDI-DATA

Standard PCI ADVANTECH


Converter

Konverter
Ethernet / USB / RS232 / 422 / 485

KOLBINGER ELECTRONIC - PCQT
A-2384 Breitenfurt/WIEN, Hauptstrasse 93, Phone: +43 2239 3160, Fax: +43 2239 3887, infokolbinger.at